یک سیب گاز زده

  • 1 قطعه
  • 1:40 مدت زمان
  • 64 دریافت شده
یه سیبِ خوش آب و رنگ
افتاده بود رو زمین
گاز زده بود یه بچه
به سیبِ سرخِ شیرین

یه سیبِ خوش آب و رنگ
افتاده بود رو زمین
گاز زده بود یه بچه
به سیبِ سرخِ شیرین
امّا، فرو رفته بود
تو سیب جای دندوناش
چرا چیزی نگفتن
بهش مامان و باباش
چرا چیزی نگفتن
بهش مامان و باباش
فکری به ذهنم رسید
رفتم و برداشتمش
همون جوری گاز زده
تو باغچمون کاشتمش
چند سال بعد دوباره
وقتی اومد تابستون
درخت ما میوه داد
سیب‌های سرخ و خندون
چند سال بعد دوباره
وقتی اومد تابستون
درخت ما میوه داد
سیب‌های سرخ و خندون

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع