دنیای خوب ما

  • 1 قطعه
  • 2:28 مدت زمان
  • 49 دریافت شده
این آب و آفتاب
این کوهسار و دشت
از قدرت خدا
دارند سرگذشت

این آب و آفتاب
این کوهسار و دشت
از قدرت خدا
دارند سرگذشت
از آب و آفتاب
تابنده زندگی
درکوهسار و دشت
پاینده زندگی
درکوهسار و دشت
پاینده زندگی
هر گوشه هر کنار
آثار رحمت است
دنیای خوب ما
سرشار نعمت است
هرگز نمی شود
ایمان ز ما جدا
تا آرزوی ماست
خشنودی خدا
تا آرزوی ماست
خشنودی خدا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع