صابون

  • 1 قطعه
  • 2:47 مدت زمان
  • 140 دریافت شده
دوستم با دستت
دوستم با مویت
می زنی من را گاه
بر سرت بر رویت
دوستم با دستت
دوستم با مویت
می زنی من را گاه
بر سرت بر رویت
کوچکم من امّا
قدرتم بسیار است
درد و بیماری از
کار من بیزار است
می شناسی من را
می شناسی من را
اسم من صابون است
دل بیماری از
دست من پرخون است
دل بیماری از
دست من پرخون است
دوستم با دستت
دوستم با مویت
دوستم با دستت
دوستم با مویت

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:47

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع