من ودنیا

  • 1 قطعه
  • 1:05 مدت زمان
  • 76 دریافت شده
با چشمم دنیا را می بینم
با چشمم دنیا را می بینم
اینجا را آنجا را می بینم
با پایم در دنیا می گردم
با چشمم دنیا را می بینم
با چشمم دنیا را می بینم
اینجا را آنجا را می بینم
با پایم در دنیا می گردم
در اینجا در آنجا را می گردم
با دستم دنیا را می گیرم
اینها را آنها را می گیرم
با قلبم دنیا را می خواهم
مامان را بابا را می خواهم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع