جوجه ناز حسنی

  • 1 قطعه
  • 10:32 مدت زمان
  • 445 دریافت شده
مرغ حنای پا کوتاه، نشسته بود توی سبد
یک دفعه یک جوجه ناز، از توی تخم بیرون اومد

با دو تا پای کوچولوش، جستی زد و بیرون پرید
گربه سیاه بیدار شد و صدای جیک جیک و شنید...
مرغ حنای پا کوتاه، نشسته بود توی سبد
یک دفعه یک جوجه ناز، از توی تخم بیرون اومد

با دو تا پای کوچولوش، جستی زد و بیرون پرید
گربه سیاه بیدار شد و صدای جیک جیک و شنید

جوجه رو دید و دنبالش دوید و گفت: میو میو
می‌ خواست اونو شکار کنه جوجه بدو، گربه بدو

میو میو جیک جیک
جیک جیک میو میو

گربه که گفت: میو میو حسنی با چوب پرید جلو
تکون تکون داد چوبشو، داد کشید آی گربه برو

برو گربه برو می یام دنبالت با همین چوب می‌ زنم تو سرتا

گربه سیاه چوب و که دید، ترسید و تند و تند دوید
جستی زد و از رو دیوار، به روی پشت بوم پرید

حسنی دوید دنبال اون
براش کشید خط و نشون

داد کشید، آی گربه سیا
کی گفت بیای خونه ما

آهای، اوهوی خیال نکن که جوجه‌ ام غذای توست
اگر بیای این طرفا ضربه چوب برای توست
قُدقُدقُدا، قُدقُدقُدا

جوجه ناز حسنی، از تو سوراخ اومد بیرون
رفت زیر بال مادرش، ترسیده بود اون بی‌ زبون

مرغ حنای پا کوتاه گفت: قُدقُدقُدا، قُدقُدقُدا
یعنی که ممنون حسنی، دوستت داریم ما به خدا

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 10:32

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع