بچه ها و انقلاب

  • 1 قطعه
  • 2:41 مدت زمان
  • 40 دریافت شده
آی دسته دسته دسته
قفل قفس شکسته
مرگ بر شاه ظالم
گفتیم دسته دسته
آی خنده خنده خنده
توی هوا پرنده
شاه فراری شده
آمده وقت خنده
آی غنچه غنچه غنچه
سینی و نقل و غنچه...
آی دسته دسته دسته
قفل قفس شکسته
مرگ بر شاه ظالم
گفتیم دسته دسته
آی خنده خنده خنده
توی هوا پرنده
شاه فراری شده
آمده وقت خنده
آی غنچه غنچه غنچه
سینی و نقل و غنچه
از سفر اومد امام
وا شد دهان غنچه
آی باغچه باغچه باغچه
خورشید روی تاقچه
پیروز شد انقلاب
گل داد باغ و باغچه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع