پنجره های شادی 5

 • 4 قطعه
 • 1:29 مدت زمان
 • 78 دریافت شده
ترانه‌های برنامه‌ی «پنجره های شادی»

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 2:19
  يه آسمون آبييه جنگل خياليمي شه از اون بپرسيجواب هر سؤاليبيا كتاب بخونيمنگو كه خيلي ديرهكدو بپا كه زبلكتابتو نگيرهمنم مي گم كتابادوستاي خوبي هستنهميشه و هميشهكنار ما نشستنكتاب پر از جوابهپر از صداي خندهپر از شب و ستارهپر از گل و پرنده
 • 1:50
  خورشيد خانوم كه بيدارهروشنه دور و بر ماديده مي شه هر چي كه هستاينور ما و اونور ماوقتي كه خورشيد مي خوابه جنگل ما سياه مي شههيچي نمي بينه كسينوبت نور ماه مي شهاين آقاي درخشانهكه عينك دودي دارهوقتي كه نور زياد باشهاونو رو چشمش مي ذارهدكتر چراغ قوه دارهنور مي پاشه توي گلوجاي تاريكو مي بينهدكتر ما با نور اونتيغ تو دست سنجابهدستشو هي تكون مي دهبوبو تيغو با ذره بينمي خواد به اون نشون بدهبوبو يه دوربين داره كهجلوي چشمش مي ذارههر چي كه دوردورا باشهدوربينه نزديك ميارهشب ها اگر چراغ باشهروشنه دوروبر ماديده ميشه تو نور اوناينور ما و اونور ما
 • 1:38
  بازي هميشه بازيهبرنده بازنده دارهاين حرفا مال بازيهبعدش فقط خنده دارهبچه هاي جنگلمونبازي ها رو دوس دارنموقع بازي كردنلجبازي رو دوس ندارنجناب شير نعره نكشموهاي سنجاب رو نكنبذار اونم بازي كنهزبل كدو رو گول نزنبازي هميشه بازيهبرنده بازنده دارهبعدش فقط خنده داره
 • 1:29
  تمام جنگل مي دوننشير گل زرد دوس ندارهمي خواد اونو دور بريزهسنجاب ولي نمي ذارهدلم مي خواد كه اين دفعهخودم بچينم سفره روزبل مي گه نه اينجا نهچرا همش به حرف تودادا مي خواد هر چيزي روجمع بكنه از رو زمينمي گم اينا رو ورندارآروم بگير يه جا بشيندادا ولي براي منابروهاشو كج مي كنهبا كارهاي خنده دارشهمش با من لج مي كنهلجبازي رو بذار كناردوستي رو جاي اون بكار

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع