چه کنم چی کار کنم؟ کفش

  • 1 قطعه
  • 1:37 مدت زمان
  • 4 دریافت شده
دوباره پاهام رفتن توی کفشای بابام!
دوباره رفته پاهام
توی کفشای بابام

ولی کفشا من‌وُ راه نمی‌برن
خیلی از پاهای من بزرگ‌ترن

چه کنم چیکار کنم؟
کفش و پام اندازه‌ی هم نمی‌شن
هر کاری می‌کنم آدم نمی‌شنآهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع