فلسطین

  • 2 قطعه
  • 3:07 مدت زمان
  • 15 دریافت شده
خانه‌ی سرود مرکز آفرینش‌های هنری بسیج استان اصفهان تقدیم می‌کند:


به مردان جان بر کف قدس پاک

به خونهای جاری به رگهای خاک

به دستان پر خواهش کودکان

به اشک دو چشم همه مادران

به خاک فلسطین قسم

به دین و به آیین قسم

جوان مسلمان به دستش

سلاح مسلسل بگیرد

شهادت گزیند که هرگز

شهید فلسطین نمیرد

به دستش سلاح و فشنگش به پشت

گره بر دو ابرو و بر هر دو مشت

نشانه دل تیرة خصم دون

که تا دشمنش را کند سرنگون

به زنجیر بر دست و پایش قسم

به ایمان و تسلیم و رایش قسم

بگیرد ز دشمن اگر انقام

نماند ز دشمن نشانی و نام

فلسطین فلسطین فلسطین قهرمان

به پا خیز ز هر سو شرر زن به دشمنان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع