بازگشایی مدارس

  • 1 قطعه
  • 3:00 مدت زمان
  • 367 دریافت شده
از مدرسه باز نغمه ها می شنوم
فریاد نشاط آشنا می شنوم
در فصل خزان و ریزش برگ درخت
خندیدن شاد غنچه را می شنوم

از مدرسه باز نغمه ها می شنوم
فریاد نشاط آشنا می شنوم
در فصل خزان و ریزش برگ درخت
خندیدن شاد غنچه را می شنوم
از مدرسه باز نغمه ها می شنوم
فریاد نشاط آشنا می شنوم
در فصل خزان و ریزش برگ درخت
خندیدن شاد غنچه را می شنوم
خندیدن شاد غنچه را می شنوم
در فصل خزان و ریزش برگ درخت
خندیدن شاد غنچه را می شنوم
از مدرسه باز نغمه ها می شنوم
فریاد نشاط آشنا می شنوم
در فصل خزان و ریزش برگ درخت
خندیدن شاد غنچه را می شنوم
در فصل خزان و ریزش برگ درخت
خندیدن شاد غنچه را می شنوم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع