کرم ابریشم

  • 1 قطعه
  • 2:45 مدت زمان
  • 50 دریافت شده
یه روز کرم ابریشم
برگای توتشو خورد
پارچۀ تورشو بافت
خسته شد و خوابش برد
یه روز کرم ابریشم
برگای توتشو خورد
پارچۀ تورشو بافت
خسته شد و خوابش برد
یه روز کرم ابریشم
برگای توتشو خورد
پارچۀ تورشو بافت
خسته شد و خوابش برد
خواب یک مزرعه دید
توش پر از گندم و گلهای قشنگ
شاپرک ها شاپرک ها شاپرک ها با پرای رنگارنگ
وقتی کرم ابریشم
از خواب شیرین پرید
شده بود یه شاپرک
با دوتا بال سفید
شده بود یه شاپرک
با دوتا بال سفید
می تونست تو مزرعه
شاپرک پر بزنه
به گلا و گندما
با شادی سر بزنه
می تونست تو مزرعه
شاپرک پر بزنه
به گلا و گندما
با شادی سر بزنه
شاپرک پر میزنه
به گلا سر میزنه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع