کرم ابریشم

  • 1 قطعه
  • 2:45 مدت زمان
  • 125 دریافت شده
یه روز کرم ابریشم
برگای توتشو خورد
پارچۀ تورشو بافت
خسته شد و خوابش برد
یه روز کرم ابریشم
برگای توتشو خورد
پارچۀ تورشو بافت
خسته شد و خوابش برد
یه روز کرم ابریشم
برگای توتشو خورد
پارچۀ تورشو بافت
خسته شد و خوابش برد
خواب یک مزرعه دید
توش پر از گندم و گلهای قشنگ
شاپرک ها شاپرک ها شاپرک ها با پرای رنگارنگ
وقتی کرم ابریشم
از خواب شیرین پرید
شده بود یه شاپرک
با دوتا بال سفید
شده بود یه شاپرک
با دوتا بال سفید
می تونست تو مزرعه
شاپرک پر بزنه
به گلا و گندما
با شادی سر بزنه
می تونست تو مزرعه
شاپرک پر بزنه
به گلا و گندما
با شادی سر بزنه
شاپرک پر میزنه
به گلا سر میزنه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع