دکتر

  • 1 قطعه
  • 2:50 مدت زمان
  • 86 دریافت شده
همگی یه روز با همدیگه
رفته بودیم به گردش
عروسک ناز و خوشگلم انگاری بوده سردش
گفتم بهش چیزی بپوش حرفمو گوش نکردش
همگی یه روز با همدیگه
رفته بودیم به گردش
عروسک ناز و خوشگلم انگاری بوده سردش
گفتم بهش چیزی بپوش حرفمو گوش نکردش
حرفمو گوش نکردش
حرفمو گوش نکردش
عروسک من سرما خورد
با عطسه هاش سرمو برد
عروسک من سرما خورد
با عطسه هاش سرمو برد
گریه میکرد گُر و گُر، منو نبرین به دکتر
منو نبرین به دکتر
میگفت گولم میزنین
منو آمپولم میزنین
مگه منو دوست ندارین
چرا گریمو در میارین؟
من از دکتر میترسم
خوب میشه تا فردا عطسه ام
آمپول و دوا نمیخوام
با شما دکتر نمیام
پاشو دیگه لجبازی بسته، پاشو بریم دکتر، دکتر که ترس نداره عزیزم
همگی یه روز با همدیگه
رفته بودیم به گردش
عروسک ناز و خوشگلم انگاری بوده سردش
گفتم بهش چیزی بپوش حرفمو گوش نکردش
حرفمو گوش نکردش
حرفمو گوش نکردش
عروسک من سرما خورد
با سرفه هاش سرمو برد
گریه میکرد گُر و گُر، منو نبرین به دکتر
میگفت گولم میزنین
منو آمپولم میزنین
مگه منو دوست ندارین
چرا گریمو در میارین؟
من از دکتر میترسم
خوب میشه تا فردا عطسه ام
آمپول و دوا نمیخوام
با شما دکتر نمیام

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:50

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع