باز این چه شورش است که در خلق عالم است (سینه زنی بچه های آباده دهه شصت)

  • 1 قطعه
  • 8:56 مدت زمان
  • 13120 دریافت شده
باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه شورش است که در خلق عالم است ؟
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است ؟
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
گویا عزای اشرف اولاد آدم است
زینب به سرزنان بهر چه می دود ؟
با ناله و فغان سوی که می دود ؟
او را چه می شود ؟ نام که می برد ؟
می رود کنار نور دو عینش حسینش
می رود ببیند نعش حسینش حسینش
باز این چه شورش است که در خلق عالم است ؟
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است ؟
این کشته فتاده به هامون حسین توست
وین صید دست و پا زده در خون حسین توست
این ماهی فتاده به دریای خون که هست
زخم ستاره بر تنش افزون حسین توست
باز این چه شورش است که در خلق عالم است ؟
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است ؟

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع