بوی ماه مهر

  • 1 قطعه
  • 4:21 مدت زمان
  • 321 دریافت شده
باز آمــد بویِ مـــاهِ مدرسه
بوی بازی های راهِ مـــدرسه
بوی ماه مهر… ماهِ مهـــربان
بوی خورشیـدِ پگاهِ مدرســه

باز آمــد بویِ مـــاهِ مدرسه
بوی بازی های راهِ مـــدرسه
بوی ماه مهر… ماهِ مهـــربان
بوی خورشیـدِ پگاهِ مدرســه

از میــانِ کوچه های خستگی
می‌گریزم در پنــاهِ مدرسـه
باز می بینم ز شوقِ بچـه هــا
اشتیـاقی در نگـاهِ مدرســه
باز آمــد بویِ مـــاهِ مدرسه
بوی بازی های راهِ مـــدرسه

زنگِ تفریح وُ هیــاهویِ نشــاط
خنـــده هایِ قاه قـــاهِ مدرسه
باز هم بوی بـاغ را خواهم شنیــد
از ســرودِ صبحـگاه مدرســه
باز آمــد بویِ مـــاهِ مدرسه
بوی بازی های راهِ مـــدرسه
باز آمد بویِ مــاه مدرســه
بوی بازی هـای راهِ مدرســه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع