مثل یک رنگین کمان

  • 1 قطعه
  • 2:44 مدت زمان
  • 4 دریافت شده
بال‌‌‌های شاپرک‌ها رنگارنگ‌ان، مثل رنگین‌کمان.
شاپرک آمد کنار پنجره
روی شیشه مثل برگی دیده شد

دست بردم تا بگیرم او پرید
برگی انگار از درختی چیده شد


شاپرک باز آمد و آنجا نشست
بال رنگارنگ خود را باز کرد

آفتاب مهربان چون مادری
بال‌‌های نازکش را ناز کرد


پشت شیشه آفتاب مهربان
می‌درخشید از میان آسمان

دیده می‌شد بال‌های شاپرک
روی شیشه مثل یک رنگین‌‌‌کمان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع