کارگران مشغول کارند!

  • 1 قطعه
  • 4:17 مدت زمان
  • 58 دریافت شده
تابلوی «کارگران مشغول کارند» از دسته تابلو های هشدار دهنده است. این نوع تابلو به عابرین پیاده و وسایل نفلیه هشدار می ده جهت ایمنی خودشون و کارگران با احتیاط و هوشیاری بیشتر از محدوده مورد نظر عبور کنن....
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

قسمت های دیگر

دسترسی سریع