عطر شکوفه

  • 1 قطعه
  • 3:52 مدت زمان
  • 10 دریافت شده
ترانه درمورد فصل بهار
بهار اومد پاشیم بریم تو کوچه
بـاز بگیریم ازش نقل و کلوچه
بـهار اومد دوون دوون و خنـدون
سـفره‌شــو بنـدازه کنـار ایـوون
بـهار اومد با هفت سـوار خوشگل
تـا کـه بتـونه بـشه حـل مشکل
سـرکه و سیب و سنـجد فـراوون
سیـر و سـماق و سمنو و ریحـون
بـهار بـهاره همه خندون باشیـم
حبـه نبات تـوی قنـدون باشیـم
بـوسیـدن بـابـا و بـابـابـــزرگ
نقـلای خوشـمزه‌ی مـادربـــزرگ
حـکایـتای پُـر قنــد و عســـل
خاطـره و قصــه و ضـرب‌المـثل
لطـیفه‌ی بـانـمـکِ مــادر جـون
خـنده‌هـای بـامـزه‌ی پــدر جـون
چایی خوشــمزه‌ی تـوی فنــجون
تـازه دمـه بفرمایـید نـوش جـون
بهار بهاره همـه خنـدون باشیــم
حبـه نبات تـوی قندون باشیــم
شـما که خوب و خوش و نازنینین
بـه فـکر همسـایه و هـم‌نشینین
بـه فـکر بچـه‌های نـاز و تنــها
که خیلی دوست دارن مامان و بابا
به فکر اونایی که تـو خونه‌شـون
تنـها نشستن سـر سـفره‌هاشـون
شـادی رو قسـمت بکنیم باهاشون
خنده‌هـا تقـدیم بکنیـم بهشـون
دست نـوازش بــه سـر یتیــــما
مهـر و محبت بـه همـه مریضــا
مهــربــونی بـه آدمـای دنیـــــا
شادی کنن این شب عیدی با ما
کمک کنیم تا همه خندون باشیم
هـم‌قـدم پـای بهـارون باشیــم
کمک کنیم تا همه خندون باشیم
هـم‌نفس بـاد بهـارون باشیــم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع