پیر خمین

  • 2 قطعه
  • 3:44 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
امام خمینی (ره) یک حقیقت همیشه زنده است» و تا تاریخ زنده است راه و اندیشه اش هم زنده خواهد ماند چنانکه می توان انقلابی که او رهبریش را بر عهده داشت را به عنوان یکی از بزرگترین اتفاقات جهان در قرن بیستم دانست.
چشمان من غرق نگاهت
خورشید عالم تاب بودی
ای رهبر بی باک من، تو
عشاق را دل می ربودی
چون ماه بودی در دل شب
ای رهبر دلهای مردم
تو فاتح اسرار حقی
بر گرد تو دریای مردمتاریخ را از نو نوشت
او چون امامش چون حسین
شاگرد مکتب بود او
روح خدا پیر خمین
چون ماه، ظلمت را روشن کرد
او چون بهار آمد به میدان
ترسی نداشت از قدرتی در دل
کوه یقینی بود در ایمان
ایمان تو تردید را سوزاند
تیغ نگاهت تیری طوفانی
تو در دل تاریخ غوغا ساز
تو ای خمینی اوج ایمانیتو چون ستاره در دل ظلمت
شمع بصیرت ای امام من
پروانه قلبم به دور تو
مرد بهشتی ای همام من
تاریخ را از نو نوشت
او چون امامش چون حسین
شاگرد مکتب بود او
روح خدا پیر خمین

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع