تاب می خورم

  • 1 قطعه
  • 1:51 مدت زمان
  • 12 دریافت شده
روی تاب خود سوار
مثل باد می شوم
نرم نرم می روم
شاد شاد می شوم
روی تاب خود سوار
مثل باد می شوم
نرم نرم می روم
شاد شاد می شوم
ابر نیستم ولی در هوا شناورم
مرغ نیستم ولی مثل مرغ می پرم
می روم عقب عقب
می روم جلو جلو
تاب من بیا بیا
تاب من برو برو
گاه چرخ می زنم
گاه تاب می خورم
هم هوای پاک و هم
آفتاب می خورم

سرود کودکانه «تاب» تهیه شده در شبکه استانی خوزستان.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع