طلایه داران صبح

  • 1 قطعه
  • 4:10 مدت زمان
  • 29 دریافت شده
سرود ارکسترال با مضمون بسیج
ما راهیان نوریم شادیم و پر غروریم
آئینه دار صبحیم آماده ی حضوریم
رودیم و پرخروشیم کوهیم و استواریم
غرنده مثل توفان موجیم و بی قراریم
تا سرزمین روشن حماسه ها
با شوق و ایمان رهسپاریم
ما نسل فهمیده های امروز
پا به راه شهیدان گذاریم
ای عاشقان میراثتان
همچو دفتری گشوده پیش روی ماست
فریادتان نام و یادتان
تا همیشه اوج روشن حماسه هاست
رودیم و پرخروشیم کوهیم و استواریم
غرنده مثل توفان موجیم و بی قراریم
امروز هم پیش روی دشمن
ما جبهه ای دیگر بسازیم
پرچم سربلند ایران را
بر سر قله ها برفرازیم
نسل حماسه سازیم یادآور شهیدان
ما راهیان نوریم آینده ساز ایران

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع