کانگروی مهربان

  • 1 قطعه
  • 14:24 مدت زمان
  • 25 دریافت شده
کانگروی مهربان دوست داشت به همه کمک کند.
کانگرو خوشحال کردن دیگران را دوست داشت. او در جنگل، خانم فیله را دید. خانم فیله مهمان داشت و یک عالمه خرید کرده بود.
کانگرو وسایل خانوم فیله را برایش تا خانه برد. خانوم فیله هم او را به خانه دعوت کرد ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع