آرزوی کرم کوچولوی ابریشم

  • 1 قطعه
  • 13:05 مدت زمان
  • 41 دریافت شده
کرم کوچولوی ابریشم همیشه توی ایوان می خوابید و به ستاره ها نگاه می کرد.
او شب ها خواب های عجیبی می دید.
او یک شب خواب دید که دارد پرواز می کند. او خوابش را برای همه تعریف کرد ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع