کشور قشنگ من

  • 1 قطعه
  • 2:57 مدت زمان
  • 150 دریافت شده
نام میهن خوبم
سرزمین ایران است
نام میهن خوبم
سرزمین ایران است
در جهان پهناور
گوهری درخشان است
کشور قشنگ من
سرزمین رویاهاست
روی نقشه اش هرجا
کوه و جنگل و دریاست

نام میهن خوبم
سرزمین ایران است
در جهان پهناور
گوهری درخشان است
کشور قشنگ من
سرزمین رویاهاست
روی نقشه اش هرجا
کوه و جنگل و دریاست
نام کشور خوبم
سرزمین ایران است
سرزمین رستم ها
سرزمین شیران است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع