پنجره های شادی 2

 • 8 قطعه
 • 1:43 مدت زمان
 • 166 دریافت شده
ترانه‌های برنامه‌ی «پنجره های شادی»

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 1:58
  مشغول كار و بار شده هر كي توي جنگل ماستنگا كنين به دستشون هر كي وسيله اش جداستهيزم شكن تبر مي خواد يك تبر محكم و سختتا بزنه با تبرش تق تق بر چوب درختمن كه مي خوام چوب ببرم اره مي خوام اره تيزبا اره من مي شود چوب درختا ريز ريزمن كه مي خوام گل بكشم مداد مي خوام رنگ گلييه تخت خوب خوب بكش براي كدوي تنبليآخي تخت خواب بزرگ همش بخوابمبا اين قلم كه مي بيني مي شه نوشت نامه ها رويا اينكه مي شود نوشت نسخه درد بيماروقلم و مداد و تخته خواب اره و يك دونه تبرهر چي براي كاريه تو اينو از يادت نبر
 • 1:59
  صد آفرين دادا جان به تو كه خيلي خوبيرفتي مطب دكتر براي مايه كوبيحالا بشين با همين آب نباتي كه داريمي خوام ازت بگيرم يه عكس يادگارياز منم عكس بگيرين نگا كنين به دستماين جاي مايه كوبي سنجاب خوبي هستما دادا سنجابم مايه كوبي كردهمايه اگر نكوبي بيمار مي شي حسابي بايد كه از صبح تا شب تو رختخواب بخوابيببين كه ما هم داريم يه آب نبات چوبيمثل تو رفته ايم ما براي مايه كوبي
 • 1:10
  اين اقاي درخشان خونه اي داره اونجاستهمسايه هايي داره سمت چپ و سمت راستيكي كه سردش ميشه پنجره رو مي بندهاون يكي خيلي شاده هرچي بخواد مي خندهيكي مي خواد هميشه دندوناشو پاك كنه با مسواك بزرگش اونها رو مسواك كنهيكي مي خواد بخوابه خور و خور و خور كنهيكي مي خواد با هويج شكمشو پر كنهاون يكي بازيگوشه موشك هوا مي كنهدادا ميگه دادادا سروصدا مي كنه
 • 2:02
  مسواك من آبيهآبيه رنگ دريامسواك دادا زردهزرده شبيه گلهادا..دا..دا...دادادااينم خمير دندونهبوش مث بوي پونههر كي تميز و پاكههميشه دوست اونهببين كه از رو ديوارساعته مي گه تيك و تاكخمير دندونو ورداراونو بزن به مسواكمهتاب مي تابه رويدندوني كه سفيدهدندوني كه دادا جون رو اون مسواك كشيدهقهر نكني با مسواككه دندونت مي شه زرددندون زرد و خرابحسابي مي گيره جرمبيا بيا دادا جونبيا كه وقت خوابهرو دندون من و تو مهتاب مي خواد بتابه
 • 2:10
  اين داداي ترسوي ما از آب مي ترسه طفلكيمي خواد خودش رو نشورهفرار كنه يواشكيولي اگه حموم كنه مي ترسه آب ترس ندارهاينو همه خوب مي دوننتميزي شادي ميارهمن كه ديگه خسته شدماز صبح تا شبهمش مي گم كدو! كدو!تنبلي رو بذار كنارگردگيري كن يا شستشوبيا با هم گل بكاريمبيا سياهيا رو پاك كنيمآشغالا رو دور بريزيمخونه رو پاك پاك كنيم
 • 1:53
  دكتر توي مطبشهمشغول كاروبار شدهمياد توي مطب اونهر كسي كه بيمار شدهسنجاب و شير و بوبوجونزبل و كدو و داداجونهمه دارن كار مي كنننيگا كنين به كارشونيكي يواش كار مي كنهاون يكي مثل برق و باداون يكي مي دوه جلواگر كسي كمك بخوادهر كسي كاري مي كنههمون كاري كه دوس دارهخسته كه ميشه مي بينهپا ميشه از جا دوبارهوقتي دارن كار مي كنن با هم مي گن نخود...نخودمشغول كاريم همگيهر كي به فكر كار خودنخود..نخود..نخود..نخودهر كي به فكر كار خود
 • 1:27
  زنگ و زنگ و زنگمياد صداي يك زنگزنگ كجاست؟دبستانبيا بريم زبل جاناين پاكتا تو دستمونبيا بريم دوون دوونياد بگيريم ازين پسرالفبا و حرف و عدداين جوري 1 2 3 4 5الف ب پ ت صداي زنگ مدرسهمي گه كه شيطوني بسه
 • 1:43
  كدو غير ازين لباس مگه لباس نداشتهكلاه خنده داريروي سرش گذاشتهببين ببين دادا جوندارن بهش مي خندناز بس كه خنده دارهپنجره رو مي بندنبايد لباس هر كستميز و خوش بو باشهنه تنگ باشه نه گشاداندازه‌ي اون باشههر كسي كه تميزهخوش بو مي شه لباسشبرق مي زنه هميشهدندون مثل ياسششانه بزن به موهات به دست و روت آب بپاشبا اين لباس كدو جانمواظب خودت باش

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع