پنجره های شادی 3

 • 8 قطعه
 • 1:30 مدت زمان
 • 119 دریافت شده
ترانه‌های برنامه‌ی «پنجره های شادی»

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 1:25
  بو مي كشم زمين روبو مي كشم هوا روگل ها و باغچه ها رواينجا دارم يه بيليكه مي گه او به بوبوهر چيزي بويي دارهيا خوش بوئه يا بدبوداره مياد يه بوييچه خوبه بوي غذاسبايد بريم دنبالشيا اينجا و يا اونجاسحالا كه بوبو هستمبو مي كشم هوا روبو مي كشم زمينواينجا و اونجاها رو
 • 1:28
  يك گل زيبا اينجا مي خنده توي صحرانگاه كنين چه زيباستخونه ي شاهپرك هااگه كه گل نخندهنمي خونه پرندهدنيا با گل قشنگهبا گل ها رنگارنگهآي خنده خنده خنده گل باشه با پرنده
 • 1:48
  سال ديگه دادا جانمي ره كجا؟ دبستاندادا مي ره دبستاننشسته بوبو حالااينجا كنار دادابوبو براي دادامي خره كيف زيبايه دفتر و يك كتابدستمال و ليوان آبداداي خوب و تميزخوب مي شينه پشت ميزدرسشو خوب مي خونهكه بي سواد نمونههر كي كه درس نخونهاون بي سواد مي مونه
 • 1:43
  سلام يعني سلامتيادت باشهوقتي بزرگترت اومدزودتر بگي سلام سلامشير نمي دونه زنبورمي خواد اونو نيش بزنهمي گه سنجاب قبل از همه بايد سلام يادش نرهمنم مي گم كوچيكترا بايد ادب داشته باشندستمالشون رو وردارنبايد غذاشونو هورت نكشنهر چيزي اندازه دارههر چي مي گم گوش نمي دهدادا جونم بخشيدمتمريض ميشم بسه ديگهاينو فقط يادت نرههر چيزي آدابي دارهتازه براي هر كسيادب بزرگي مياره
 • 2:06
  منم منم جناب شيرهميشه آواز مي خونمخوندن آواز كار مناين كارو من خوب مي دونممن مي تونم روي درختشاخه به شاخه بپرمگردو بچينم از درختبه لونه ي خود ببرمكار منم نقاشيهچيزهاي زيبا مي كشمبا اين مداداي قشنگباغي ز گل ها مي كشممنم كدوي تنبلمهميشه كار من خوابهنصف شب و روزاي منهميشه اين وقت خوابهمحل كار بندههمين جا پشت ميزهمياد تو مطب منهر كسي كه مريضههر كسي كاري مي كنهاون كاري رو كه مي تونهمشغول كاري ميشه كهاون كارو بهتر مي دونه
 • 2:33
  اين كدو تنبل ماستكه داره فرياد مي زنهخوابيده اما توي خوابباز داره فرياد مي زنهوقتي مي ري به كمكشهمچين و همچون مي كنهنق مي زنه به جون مادل ما رو هي خون مي كنهوقتي بيدار مي شه مي گهديش ديش دردسر ميادآبم بدين خواب اومده به چشم منيواش يواش آبم بديناگه كسي كمك بخوادكمك بدين با دل و جوننه اون كدويي كه همشخوابه ميون چشم اوناين كدو تنبل ماچرت مي زنه و داد مي زنهبيخودي فرياد مي زنهاز همه كمك مي خوادبيخودي فرياد مي زنه
 • 2:01
  سنجابه باز نشستهاونجا كنار بوبوهر دوتاشون نشستنتو دشت پاك و خوش بوسنجابه و بوبو با همگردوي تازه دارندوتايي با حوصلهاونها رو مي شمارن1 2 3 4 5 67 8 9 10يك و دو و سه و چهار تاچهار تا گردو اينجاستبوبو مي گه به سنجابمال شما بفرماپنج و شيش و هفت و هشتاين گردوهاي منهمن گردو رو دوس دارمآخ كه چقد گشنمهسنجابه مي گه نمي شهباز كه دو تا مي مونهاين دو تا رو كي مي بره به خونهاينم نه و اينم دهيكي براي شمااون يكي گردو باشهبراي من و دادايك دو سه چهارپنج و شيش و هفت و هشتاينم نه و اينم دهآفتاب پريده از دشتبوبو مي ره به خونهشعراي خوب مي خونهسنجابه گردوهاشو زود مي بره به لونه
 • 1:30
  دوباره روي جنگلخورشيد خانوم تابيدهگرمه هوا حسابيجنگل انگار خوابيدهدادا يواش تر بروكه شيره بيدار مي شههم از من و هم از توحسابي بيزار مي شهيواش برو كه سنجابرو تاب شاخه خوابيدهمواظبه كه آفتابروي سرش نتابهخواب توي چشم دكترشده تو گرما مهمونداد نزني كه فوريپر مي زنه خواب از اونكدو در اون جا خوابهزبل در اين جا خوابههر كسي توي خونه از دست گرما خوابهبايد كه ساكت باشيمموقع استراحتوقتي كسي خوابيدهاونو ناراحت نكن

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع