پنجره های شادی 4

 • 6 قطعه
 • 1:29 مدت زمان
 • 112 دریافت شده
ترانه‌های کودکانه‌ی برنامه‌ی «پنجره های شادی»

آهنگ ها

 • عنوان
  زمان
 • 2:44
  جنگلو من از اينجا باز مي بينم دوبارههر كسي توي جنگلمشغول كار و بارههسته هاي درخشان هميشه شاد و خنداندوست داره اون گلا روآب مي پاشه تو گلدوناونجا نشسته دكتربا روپوش تميزشيه گوشي و يه تب گيرگذاشته روي ميزشزبل كه بازيگوشههميشه رو تابهكدوي تنبل مابازم به فكر خوابهسنجاب ريزه ميزههمش به فكر گردوبا اينكه يك عالمهگردو تو انبار اوستخيره مي خواد بخونهولي صداش خرابهصداش نمي گذارهكه همسايه ش بخوابهبوبو داره يه گل مي كارهدادا براي بوبو با سطلش آب مياره
 • 2:17
  ابري شده آسمونباز داره بارون ميادپاييز رسيده از راهبا ابر و بارون و بادكلاغه مي گه قار و قارزبل به اون مي خندهكدو لجش مي گيرهپنجره رو مي بندهبا زنگ يك دبستانكدو پريده از خوابزبل تو دستش دارهدفتر و كيف و كتابمدرسه ها وا شدهشلوغ شده كوچه هادوباره تو مدرسهصف كشيدن بچه هامياد دوباره سرمابارون مي باره جرجرباد با خودش مياره ابر سياه بيشتر
 • 2:10
  وقتي كه شب مي خوابي بالش سر نداريدمت كه خيلي نرمه زير سرت مي ذاريتيغه كه لاي موهات قايم شده حسابيفرو مي ره تو پوستت نمي ذاره بخوابيمي شينه تو تاركي مي كشي رو دمت دستتيغه با دستاي تو پيدا مي شه هر جا هستريگ اگه رفت تو كفشت پوست تو زود چي مي گهديگه نرو جلوتر تو كفش تو يه ريگهپوست لب تو مي خواد مواظب تو باشهزود خبرت مي كنم وقتي كه داغه آشتپوست تو خوب مي دونه چي زبره و چي نرمهمي گه به تو هميشه سرده هوا يا گرمهپوست لب و دست و پا مي خوان سلامت باشيمواظبن هميشه تو خوب و راحت باشي
 • 1:39
  جناب شير مي لرزهسنجاب ازش مي پرسهشير به اين بزرگياز زنبورا مي ترسهزبل با اين قيافهراس راسي خنده دارهمي خواد كدو بترسهگريه شو دربيارهدادا فرار نكن نهانگار صدامو نشنيداين كه فقط يه رعدهشجاع باشين هميشهمثل بوبو بخنديناز چيزي و از كسيهي الكي نترسين
 • 1:22
  دكتر مي گه جناب شيرچرا به من گوش نمي دي؟شير مي گه من بزرگ ترمبه من نگو پاشو ، بشيندادا نشسته اون گوشهتا من اول تاب بخورماينجا كه فايده ش بيشترهمن از دادا بزرگ ترمدادا بيا گريه نكنتو هم بايد تاب بخوريمن از تو معذرت مي خواميه وقت طنابو نبريكوچيكترا بايد بگنسلام سلام بزرگترابياين كنار هم باشيمدستتونو بدين به مابزرگترا هم مي تونندوست كوچيكترا باشنتو قلب مهربونشوندونه ي شادي بپاشن
 • 1:29
  دادا منو بيدار نكنيواش بيا يواش بروبي سروصدابشين يه جامزاحم كسي نشودادا مي گه منم تو خوابخرخره ناسور مي كنمچيكار كنم با خرخرممردمو رنجور نكنمشيره مي گه: سنجاب جونم وقتي كه خواب بودم مناگه يه وقت مگس اومدبرو يواش كنار بزنسنجاب مي خواد كمك كنهمگس رو اون بپرونهوقتي كه شير بيدار بشهاينو جواب نمي دونه

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

 • کاربر مهمان
  آهنگ تو خیلی عالی و البته شعر تو
 • کاربر مهمان
  شعر تون عالی
دسترسی سریع