باحجاب باشیم

  • 1 قطعه
  • 3:22 مدت زمان
  • 511 دریافت شده
شب رفت و با سپیده
یک روز دیگر آمد
روزی که با طلوعش
زهرای اطهر آمد

شب رفت و با سپیده
یک روز دیگر آمد
روزی که با طلوعش
زهرای اطهر آمد
شب رفت و با سپیده
یک روز دیگر آمد
روزی که با طلوعش
زهرای اطهر آمد
او ابر بود و بارید
خورشید بود و تابید
مهتاب بود و در شب
آهسته نور پاشید
او ابر بود و بارید
خورشید بود و تابید
مهتاب بود و در شب
آهسته نور پاشید
باید که ابر باشیم
چون آفتاب باشیم
باید که مثل زهرا
ما در حجاب باشیم
باید که ابر باشیم
چون آفتاب باشیم
باید که مثل زهرا
ما در حجاب باشیم
شب رفت و با سپیده
یک روز دیگر آمد
روزی که با طلوعش
زهرای اطهر آمد
او ابر بود و بارید
خورشید بود و تابید
مهتاب بود و در شب
آهسته نور پاشید
باید که ابر باشیم
چون آفتاب باشیم
باید که مثل زهرا
ما در حجاب باشیم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع