آلودگی هوا چه بلایی سر ما می آورد؟

  • 1 قطعه
  • 7:43 مدت زمان
  • 26 دریافت شده
هر آنچه که کیفیت طبیعی هوا را تغییر دهد «آلودگی هوا» نامیده می شود. به عبارتی آلودگی هوا ناشی از عواملی بوده کـه تـاثیر مسـتقیم
بر روی سلامت انسان، گیاه، جانوران و حتی بناها می گذارد....
در هوایی که ما تنفس می کنیم ترکیبـات گـازی خاصی وجود دارند که تغییر در این ترکیبات باعث آلودگی می شود. این ترکیبات گازی شامل نیتروژن، اکسیژن، دی اکسـید کـربن و غیـره می باشد. عوامل آلودگی هوا در دو دسته طبیعی و انسانی هستند. فوران آتشفشان‌ ها و آتش‌سوزی در جنگل‌ ها از عوامل طبیعی و استخراج از معادن، حمل و نقل، فعالیت‌ های صنعتی و کشاورزی عوامل انسانی هستند.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع