غریزه

  • 1 قطعه
  • 6:42 مدت زمان
  • 173 دریافت شده
«غَریزه» کشش درونی و ذاتی موجودات زنده به‌سمت رفتارهای معلوم و مشخص است. غریزه به‌معنای علاقه‌ها و مهارت‌ها و معلوماتی است که موجود زنده بدون آموزش و از ابتدای تولد به‌صورت درونی با خودش دارد.
الگوهای رفتاری غریزی از سرشت انسان می‌آید و اکتسابی و آموختنی نیستند. رفتارهایی مثل نوع تغذیه و تولیدمثل در حیوانات، بدون تجربه‌ی قبلی و به‌طور خودکار و از پیش برنامه‌ریزی‌شده اجرا می‌شود. این برنامه‌ریزیِ ازپیش تعیین‌شده «غریزه» است. 
لاک‌‌پشت‌های دریایی که در کنار ساحل به دنیا می‌آیند، از لحظه‌ی زایش، خودبه‌خود به‌سمت نور حرکت می‌کنند و زنبورهای عسل، بدون آموزش قبلی، همگی ازطریق حرکات خاصی پیام ردوبدل می‌کنند.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع