باران و تگرگ

  • 1 قطعه
  • 1:40 مدت زمان
  • 247 دریافت شده
باران می یاد شر شر شر
جوی ها شده پر پر پر
آب می کنه گر گر گر
سیل می کنه غر غر غر
ترانه با موضوع طبیعت

باران می یاد شر شر شر
جوی ها شده پر پر پر
آب می کنه گر گر گر
سیل می کنه غر غر غر
تگرگ می یاد دام دام دام
به پشت بام، بام بام بام
به پنجره تام تام تام
سرم سرم، پام پام پام
برف می باره ریز ریز ریز
زمین شده لیز لیز لیز
آب چکه شد چیز چیز چیز
نیزه های تیز تیز تیز

آهنگساز: فهیم ممتازی
شاعر: محمود کیانوش

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع