بچه های ایران زمین

  • 1 قطعه
  • 1:59 مدت زمان
  • 41 دریافت شده
بچه های ایران زمینیم ما
اهل دل و خدا و دینیم ما
با اتّحاد و انسجام و وحدت
پر از نشاط و بهترینیم ما

بچه های ایران زمینیم ما
اهل دل و خدا و دینیم ما
با اتّحاد و انسجام و وحدت
پر از نشاط و بهترینیم ما
پر از نشاط و بهترینیم ما
ستون دین پاکمان نماز است
کتاب ما قرآن سرفراز است
رسول ما محمد مصطفاست
خدای ما خدایی بی نیاز است
دشمن ما می ترسه از اتّحاد
شعار ما عشق و امید و جهاد
همه با هم به سوی سازندگی
ایران خوب و پاکمان زنده باد
ایران خوب و پاکمان زنده باد
ایران خوب و پاکمان زنده باد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع