سرود زندگانی- نماز

  • 1 قطعه
  • 2:37 مدت زمان
  • 56 دریافت شده
صدایی می شنیدم
چه گرم و مهربان بود
صدای آشنایی
که با من هم زبان بود
صدایی می شنیدم
چه گرم و مهربان بود
صدای آشنایی
که با من هم زبان بود
صدا آرام می گفت
ز جا برخیز فرزند
ببین بر چهرۀ گل
نسیم سرخ لبخند
ز جا برخیز فرزند
تماشای سحر کن
سرود زندگانی
سرود عشق سر کن
پریدم چون پرنده
ز جا برخواستم زود
ز جا برخیز فرزند
صدای مادرم بود
پریدم چون پرنده
ز جا برخواستم زود
ز جا برخیز فرزند
صدای مادرم بود
نمازم را که خواندم
گل امید وا شد
تمام خانۀ ما
پر از مهر خدا شد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع