خنده های آب

  • 2 قطعه
  • 2:13 مدت زمان
  • 4 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد طبیعت
سنگ و سنگ و سنگ کوهسارها
شر و شر و شر آبشارها
صاف و صاف و صاف جویبارها
سبز و سبز و سبز کشتزارها
باز و باز و باز چشم آفتاب
شاد و شاد و شاد خنده های آب
شاخه ها و باد تاب و تاب و تاب
سایه ها و خاک خواب و خواب و خواب
باز و باز و باز چشم آفتاب
شاد و شاد و شاد خنده های آب
شاخه ها و باد تاب و تاب و تاب
سایه ها و خاک خواب و خواب و خواب
بوسه ها همه دور و دور و دور
چشم ها همه نور و نور و نور
سینه ها همه شور و شور و شور
کار و زندگی جور و جور و جور

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع