باران و تگرگ

  • 2 قطعه
  • 1:37 مدت زمان
  • 6 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد باران و تگرگ و برف
باران میاد
شر شر شر
جوی ها شده
پر پر پر
آب می کنه
گر گر گر
سیل می کنه
غر غر غر
تگرگ میاد
دام دام دام
به شپت بام
بام بام بام
به پنجره
تام تام تام
سرم سرم
پام پاپ پام
برف می باره
ریز ریز ریز
زمین شده
لیز لیز لیز
آب چکه شد
چیز چیز چیز
نیزه های
تیز تیز تیز

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع