نقشه و نقشه‌ برداری

  • 1 قطعه
  • 9:11 مدت زمان
  • 6 دریافت شده
نسل اول نقشه‌برداران، انسان‌هاى نخستین بودند که موقعیت جغرافیایى محیط اطراف خود را در ذهن ثبت و به‌تدریج تصورات ذهنى خود را ترسیم کردند.
احساس قرار داشتن در فضایى مشخص و ابداع وسیله‌اى براى درک این احساس، از ابتدایى‌ترین جوامع بشرى تا کنون وجود داشته است. در بسیارى از جوامع نقشه‌ها مقدم بر نوشتن و حتى مقدم بر نشانه‌های ریاضى بودند و بعدها، در ابتداى قرن نوزدهم، با نظامى که امروزه «نقشه‌بردارى» خوانده مى‌شود، همراه شدند. بر روى نقشه‌هاى مربوط به 4500 سال قبل که بر خشت‌های خام و به‌دست قبایل «بابِل» تهیه شده، رودخانه‌‎ی چندرشته‌اى و سلسله‌جبال و اراضى وسیع بابل نشان داده شده‌است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع