چرا انسان دو چشم دارد؟

  • 1 قطعه
  • 6:39 مدت زمان
  • 9 دریافت شده
ممکن است از خودتان بپرسید: چرا دو چشم داریم؟ در صورتی که با یک چشم هم قادر به دیدن اجسام هستیم. در این مورد پاسخ چنین است: با یک چشم فقط دو بعدی می‌ توان دید، در حالی که سه بعدی دیدن فقط با دو چشم ممکن است....
بشر دو چشم دارد، چشم راست، نسبت به چشم چپ، اندکی در سمت راست قرار دارد. پس دو چشم، تصاویر مختلفی از یک جنگل دریافت می‌ کنند. چشم راست درختان نزدیک را چنان می‌ بیند که به طرف چپ جا به جا شده‌ اند و چشم چپ آنها را چنان می‌ بیند که به طرف راست جا به جا شده‌ اند. هنگامی که یک چشم بسته باشد، با چشم دیگر، قضاوت ما در مورد فاصله‌ ها توأم با نایقینی است. برای مثال می‌ توان این آزمایش را انجام داد: یک چشم را ببندید و سعی کنید که یک ترکه را، با پرتاب از درون حلقه‌ ای که در مقابلتان آویزان است بگذرانید. تقریبا در تمام موارد، ناموفق خواهید بود....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع