عینک مهربان

  • 1 قطعه
  • 1:28 مدت زمان
  • 1 دریافت شده
شعر عینکم رو بشنوید.
عینک من دوست دارد
درس‌هایم را بخواند

روزها با مهربانی
روی چشمانم بماند

دسته‌هاش پشت گوشم
تکیه داده روی بالش

می‌کشد دستی به مویم
می‌کند من را نوازش

عینکم را دوست دارم
نیست او بیکار و تنبل

مطمئنم که کنارش
می‌شوم شاگرد اول

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع