چرا نباید از چراغ قرمز عبور کنیم؟

  • 1 قطعه
  • 4:26 مدت زمان
  • 115 دریافت شده
به علت خطر عبور خودرو ها از چراغ قرمز، بررسی تخلف عبور از چراغ قرمز موضوع بسیار مهمیه. شاید بهترین راهکار برای کاهش عبور رانندگان از چراغ قرمز، بعد از فرهنگ سازی، افزایش تعداد دوربین های کنترل و نیروی پلیس باشه تا خطر تصادفات کمتر بشه....
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین ومقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

قسمت های دیگر

دسترسی سریع